Regulator - 5501080

Foto

Opis

Numer katalogowy: 5501080

typ: 14V;DU(zam 15V 130428)